#SyngandeskuleUlvestad Barneskule

kWh
1047

Den gode gjerninga

Skulen vår er med i eit landsomfattande opplegg som heiter “Syngande skule”. Me ønskjer å bruke songen til meir enn berre internt bruk, og planlegg difor ein turne til eldrebustader/omsorgssenter i kommunen. Me skal øve inn eit variert program der me legg vekt på songar som bebuarane kjenner frå eigen barndom og skulegang, men også vise breidda i songskatten vår.

Ønskjer støtte til

Me er i startgropa med eit opplegg til støtte for vanskelegstilte born på Haiti, delar av premien vil gå til dette formålet. Elles vil me at ein del av beløpet kjem elevane våre til gode, ved t.d. kjøp av musikkinstrument og songverk.

Desse deltek

Alle elevane ved Ulvestad Barneskule.

Tips & Tools

Her kan du laste ned plakatar som viser prosjektet, i A3 og A4. Desse kan du henge opp i nærmiljøet for å skaffe støtte! I tillegg kan du laste ned Krafttak-logoen, og bruke denne anten som profilbilete, eller på profilbilete ditt!